Polityka prywatności

Szanowni Państwo:

25 maja 2018 roku jest datą początkową stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w skrócie RODO.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z wymienionym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony osób w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, spoczywa na nas obowiązek przekazania Państwu szeregu informacji dotyczących przetwarzania takich danych.

Poniżej, w punktach, przedstawiamy Państwu te informacje.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych („Administrator”) jest:

Katarzyna Bigos – Bogdał i Andrzej Bogdał prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Bigos-Bogdał i Andrzej Bogdał prowadząca Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Fitness w wielkim mieście S.z o.o , Ul. Puławska 405 a Warszawa, NIP 9512506109, REGON: 386826212.

  1. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
    Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
  2. a) do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana przed zawarciem umowy – podstawę prawną stanowi 6 ust. 1 lit. b RODO;
  3. b) do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. np. obowiązku wystawiania faktur – podstawę prawną stanowi 6 ust. 1 lit. c RODO;
  4. c) do prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. np. do dochodzenia i obrony swoich praw w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń wynikających z zawartej umowy – podstawę prawną stanowi 6. ust. 1 lit. f RODO;
  5. d) w celu innym, niż wymienione powyżej, na które została wyrażona przez Panią/Pana zgoda – podstawę prawną stanowi 6. ust. 1 lit. a RODO.

 

ODBIORCY DANYCH
Państwa dane mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
– zaufanym podmiotom (procesorom), które w ramach zawartej z Administratorem umowy będą realizować ściśle określone przez Administratora cele,
– podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (sądy, prokuratura, policja),
– innym podmiotom, na Państwa życzenie lub po uzyskaniu od Państwa odrębnej zgody.

ODBIORCY DANYCH POZA OBSZAREM UNII EUROPEJSKIEJ
W związku z faktem, że serwisy internetowe dostarczane przez Administratora wykorzystują pliki Cookies, dane zbierane za pomocą Cookies mogą być przekazane do państw trzecich – to jest do krajów leżących poza obszarem Unii Europejskiej, przede wszystkim w związku z działaniami podejmowanymi przez Państwa w serwisach społecznościowych (m.in. Facebook, Twitter).
Szczegóły dotyczące wykorzystywania plików Cookies znajdą Państwo w pkt 9.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane te są przetwarzane. Czas przetwarzania Państwa danych przez Administratora, zależnie od okoliczności, wyznaczają:
– wymogi wynikające z przepisów prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. przepisy prawa podatkowego)
– okres przez jaki są świadczone Państwu usługi
– okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora (np. termin wygaśnięcia Państwa roszczeń względem Administratora w związku z korzystaniem z oferowanych przez niego usług)
– czas trwania udzielonej przez Państwa zgody.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Informujemy, że w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych mają Państwo prawo do:
– dostępu do treści swoich danych,
– sprostowania danych,
– cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie,
– usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (te prawa podlegają ograniczeniom w niektórych przypadkach, przewidzianych przez przepisy RODO),
– wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych – w przypadkach, gdy dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub podmiot trzeci (to prawo podlega ograniczeniom w niektórych przypadkach przewidzianych przez przepisy RODO),
– przeniesienia Państwa danych osobowych do innego Administratora,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

EGZEKWOWANIE NALEŻNYCH PAŃSTWU PRAW
Szacunek dla należnych Państwu praw zawsze był, jest i będzie nadrzędną wartością w naszej działalności.
Dlatego wszelkie Państwa żądania w tej sferze przyjmujemy dowolną drogą:
– pocztą elektroniczną
– pocztą tradycyjną
– telefonicznie.

PROFILOWANIE I AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI
Nie stosujemy żadnych mechanizmów profilowania i automatycznego podejmowania decyzji, które mogłyby doprowadzić Państwa do zawarcia niekorzystnych dla siebie umów lub poniesienia negatywnych skutków prawnych.

PODANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do zawarcia i realizacji umowy przez firmę Fitness w wielkim mieście S z o.o., Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość wykonania umowy.

 

COOKIES W NASZYCH SERWISACH INTERNETOWYCH

Na naszej stronie internetowej stosujemy tzw. pliki cookie. Cookie to małe pliki, które są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym (laptopie, tablecie, smartfonie itp.) podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej i nie wyrządzają na nim szkód, nie zwierają wirusów, trojanów, ani innych szkodliwych programów. W pliku cookie zapisywane są informacje odnoszące się do użytego urządzenia końcowego. Nie oznacza to jednak, że za ich pośrednictwem otrzymujemy bezpośrednią informację o Państwa tożsamości. Stosowanie plików cookie służy do tego, aby korzystanie z naszej oferty było dla Państwa przyjemniejsze. Stosujemy tak zwane sesyjne pliki cookie, aby rozpoznać, że odwiedzili już Państwo poszczególne strony naszej witryny. Po opuszczeniu naszej strony internetowej są one automatycznie usuwane. Aby zapewnić przyjazne użytkownikowi korzystanie ze strony internetowej, stosujemy również czasowe pliki cookie, które są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym na ustalony okres czasu. Jeżeli ponownie odwiedzają Państwo naszą stronę, aby skorzystać z naszych usług, następuje automatyczne rozpoznanie, że już Państwo u nas byli, jakich wpisów/zmian Państwo dokonali, aby czynności tych nie trzeba było wykonywać ponownie.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Mogą Państwo jednak tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby na Państwa komputerze nie były zapisywane żadne pliki cookie albo aby na ekranie pojawiała się informacja, zanim zostanie założony nowy plik cookie. Całkowite wyłączenie plików cookie może jednak skutkować tym, że nie będą mogli Państwo korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

 

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości, dotyczące treści niniejszej Polityki Prywatności, lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, prosimy o przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną do Administratora na adresy wymienione w pkt. 1. powyżej.
Wszystkie kwestie lub skargi zostaną rozpatrzone i otrzymają Państwo na nie odpowiedź.

Ze swojej strony, dziękujemy za zaufanie i dołożymy wszelkich starań, by Państwa dane były bezpieczne, a ich przetwarzanie przez nas zgodne z obowiązującym prawem.