Konkurs z Gelacet Plus

Test produktu, który miał kompleksowo zadbać o moje włosy, paznokcie i skórę został zakończony. Ocena jest tak dobra, że zaskoczyła mnie samą.
Więcej dowiecie się z tego tekstu: Urodowe Hity Gelacet Plus.
Więcej o samym produkcie na stronie http://strefagelacet.pl/

Ktoś pytał mnie na fejsie, czy po jakimś czasie od zakończenia kuracji efekty wciąż są. Owszem. Minęły prawie 4 tygodnie i wciąż jest świetnie. Najbardziej (szczerze powiedziawszy) cieszę się z tych związanych z cerą. Najwidoczniej mój trądzik boi się tego preparatu (dzięki ci losie).
W związku z tym nadeszła pora, by ogłosić konkursik. Uważam, że i wy powinniście sprawdzić go na swojej skórze 😉

Zadanie konkursowe jest łatwe. Wystarczy, że w komentarzu pod tym oto postem blogowym odpowiecie na konkursowe pytanie, które brzmi:

 • Twój przepis na kobiece piękno to…

Wśród wszystkich odpowiedzi, wybiorę 5. I one właśnie zostaną nagrodzone.

Konkurs trwa od 10.04 od godziny 19:00 do 15.04 do godziny 19:00.
Ogłoszenie wyników nastąpi na blogu w piątek 15.04.2016 r. do godziny 24:00.

Regulamin konkursu znajduje się poniżej 🙂 (tak wiem, że jest za długi na czytanie)

Regulamin konkursu

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu Konkurs z Gelacet Plus (zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem”) i jednocześnie podmiotem odpowiedzialnym za jego zrealizowanie jest: Katarzyna Bigos, prowadząca bloga www.fitnesswwielkimmiescie.pl
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
 3. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani powiązany z serwisem Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. Informacje te będą wykorzystane w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje tym samym wszystkie zawarte w Regulaminie postanowienia.
 4. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników (dalej: Uczestnicy).
 • 2 Uczestnictwo w Konkursie
 1. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników Internetu spełniających warunki niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskie, które:
 3. odpowiedzą na Pytanie Konkursowe zgodne z tematem Konkursu (dalej: Praca Konkursowa) pod postem konkursowym (§ 3 pkt 2)
 4. akceptują niniejszy Regulamin poprzez dodanie Pracy Konkursowej
 5. Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. Brak spełnienia tego warunku może skutkować zdyskwalifikowaniem Uczestnika z Konkursu, a prawo do Nagrody może być cofnięte.
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz agencji reklamowych, public relations, domów mediowych i innych firm współpracujących z Organizatorem w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).
 7. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
 • Zasady Konkursu
 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 10.04.2016 o godzinie 19:00 i trwa do 15.04. 2016 do godziny 19:00
 2. Przedmiotem Konkursu (Praca Konkursowa) jest odpowiedź na pytanie: Moim przepisem na kobiece piękno jest…
 3. Każdy z Uczestników może zgłosić do Konkursu tylko jedną Pracę Konkursową
  Prace Konkursowe dodane po zakończeniu Konkursu nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.
 4. Zgłaszając Pracę Konkursową Uczestnik akceptuje w całości Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 5. Zgłoszenie Pracy Konkursowej jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika Konkursu, że jest on jej autorem i/lub wyłącznym właścicielem autorskich praw majątkowych. Wszelkie roszczenia osób trzecich w w/w zakresie będą kierowane przez Organizatora bezpośrednio do Uczestnika Konkursu, który wraz ze zgłoszeniem Pracy Konkursowej zwalnia Organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Pracy Konkursowej w przypadku wątpliwości dotyczących praw autorskich i bez podawania przyczyn. Zgłaszając Pracę Konkursową Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie prawa do wykorzystywania wizerunku osób znajdujących się w Pracy Konkursowej w ramach niniejszego Konkursu. W przypadku zgłoszenia roszczeń takiej osoby Uczestnik przejmie na siebie wszelkie takie roszczenia jak i koszta związane z ich zaspokojeniem.
 6. Z chwilą zgłoszenia Pracy Konkursowej, Uczestnik udziela Organizatorowi i Zleceniodawcy bezpłatnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie pełnomocnictwa w zakresie wykonywania majątkowych praw autorskich, w tym w szczególności korzystania ze zgłoszonych Prac Konkursowych na wszelkich polach eksploatacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w tym również utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, wykorzystania w całości lub części, rozpowszechniania i publikacji w Internecie, wydawnictwach drukowanych, udostępniania publiczne w ramach wystaw, pokazów i innych w ramach promocji niniejszego Konkursu.
 7. Organizator nie przyjmuje na siebie i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie materiały dostarczone przez Uczestników do Konkursu. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenie do Konkursu Prac Konkursowych, do których Uczestnicy nie posiadają stosownych praw ani za treść publikowanych przez Uczestników materiałów, czy też niezgodnych z niniejszym Regulaminem. Organizator dołoży wszelkich starań, aby Prace Konkursowe naruszające w/w postanowienia były usuwane z Konkursu.
 8. Spośród Prac Konkursowych przesłanych podczas trwania Konkursu Jury wybierze 5 (słownie: pięć) Prac Konkursowych, których autorzy otrzymają Nagrody (wszystkie Nagrody będą tej samej wartości, bez względu na kolejność nagrodzonych Prac Konkursowych).
 9. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na: blogu www.fitnesswiwelkimmiescie.pl w przeciągu 3 dni roboczych od zakończenia Konkursu. Na potrzeby niniejszego regulaminu za „dni robocze” przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku, z wykluczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Nagrody w Konkursie
 1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody (zwane dalej pojedynczo „Nagroda”):
 2. 5 (słownie: pięć) Nagród w postaci preparatu Gelacet Plus
 3. W ciągu maksymalnie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych po zakończeniu Konkursu, Zwycięzca skontaktuje się z Organizatorem Konkursu, w celu dostarczenia niezbędnych danych osobowych Zwycięzcy.
 4. W przypadku nieodebrania nagrody, bądź niezgłoszenia się Zwycięzcy lub niedostarczenia wszystkich w/w informacji w terminie 7 dni (słownie: siedmiu) Nagroda przepada na rzecz Organizatora.
 5. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub jakikolwiek ekwiwalent. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.
 6. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie.
 7. W przypadku braku wystarczającej ilości Prac Konkursowych, Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej ilości Nagród niż przewidziana w Konkursie.
 • Postanowienia końcowe
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet, nieprawidłowości w działaniu serwisu Facebook oraz za przypadki udziału w Konkursie osób nieuprawnionych.
 2. Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu lub działania niezgodne z zasadami korzystania z serwisu Facebook. Decyzje Organizatora mają charakter ostateczny i nie podlegają zaskarżeniu.
 3. Zasady prowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin, wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 4. Organizator nie przetwarza danych osobowych Uczestników w celach innych niż cele niniejszego Konkursu. Publikacji podlegają wyłącznie dane osobowe zwycięzców Konkursu, na co Uczestnik wyraża zgodę przystępując do Konkursu.
 5. Deklarując uczestnictwo w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronach Konkursu. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora pod adresem e-mail: bigoskatarzyna@wp.pl w temacie maila podając nazwę konkursu.
 6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, o czym poinformuje Uczestników na stronach Konkursu.
 • Polityka prywatności
 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe, w zakresie wskazanym powyżej, przez podmioty działające na zlecenie administratora danych osobowych w rozumieniu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych do celu organizacji Konkursu i/lub w celu wydania Nagrody Zwycięzcy Konkursu.
 2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.
 3. Administrator danych osobowych Uczestników Konkursu oświadcza, iż dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu Konkursu, w tym również ewentualnych reklamacji, doręczenia nagrody jak i podania do publicznej wiadomości informacji o zwycięstwie w Konkursie, na co Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę. Odwołanie niniejszej zgody powoduje utratę prawa do otrzymania nagrody przez Uczestnika.
 4. Uczestnicy Konkursu podają dane osobowe dobrowolnie oraz mają prawo wglądu do nich oraz do ich poprawiania, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami.)
 5. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych poprzez dodanie Pracy Konkursowej.
Autor postu
Katarzyna Bigos
 • Iza

  Moim przepisem na kobiece piękno jest zdrowy styl życia 🙂 a zawiera
  się w nim dbanie nie tylko o siebie od zewnątrz ale i od wewnątrz. Ważna
  jest nie tylko dieta, ale również aktywność. Wybieram najczęściej
  bieganie i trening siłowy. Starannie dobieram składniki mojej diety. Taki styl życia sprawił, że ubyło mi 32 kg, odmłodniało nie tylko moje ciało ale i dusza. Mam więcej energii, wspaniałe samopoczucie i mnóstwo marzeń do spełnienia. Jeszcze
  nie miałam okazji poznać produkt GELACET, a bardzo bym chciała. Po
  zimie zaobserwowałam pogorszenie stanu mojej cery i włosów, nasilenie
  się zmian trądzikowych i choć może to być związane z ukończeniem 40stu
  wiosen to wierzę, że GELACET pomógłby mi poczuć się jeszcze piękniejszą i
  młodszą 🙂 Pozdrawiam wiosennie! 🙂

 • Sandra Rucińska

  Moim przepisem na kobiece piękno jest dużo uśmiechu i pogody ducha. Dodatkowo zbilansowana dieta i duża dawka ruchu. Nie jem glutenu, ograniczam nabial. Jem dużo warzyw i owocow. Sport jest praktycznie codziennie. Smaruję się kremami nawilzajacymi, uzywam maseł do ciala. Suplementuje witaminę D jak nie ma słonca :). Kiedys tez probowalam jesc cynk. Piję dużo wody mineralnej i wysokozmineralizowanej. Ale i tak jak troszkę dieta zawiedzie to z usmiechem na buzi wyglada się najpiękniej 🙂

 • Izabela Jablonska-chrystodoulo

  Moj przepis na kobiece piekno to -pozytywne myslenie,znajdowanie szczescia w najdrobniejszych rzeczach ,oczywiscie nie moze obejsc sie bez sportu ,bez ktorego nie wyobrazam sobie zycia ,bo to wlasnie dzieki temu ,ze moge trenowac moge cieszyc sie tym co mnie otacza,moge cieszyc sie zdrowiem,sprawnoscia fizyczna ,pewnoscia siebie . Szczesliwa kobieta to piekna kobieta-prawda?? .Mam 41 lat ze sportem zwiazana jestem od dziecka,teraz zarazam nim swoje dzieci ,uczucie kiedy 18 -letni syn mowi- mamus kolezanki pytaja mnie co robisz ,ze tak wygladasz -co mam im powiedziec? -bezcenne ,ale niestety cos kosztem czegos ,by spelniac role matki ,zony i znalesc czas na prace i treningi co jest dla mnie najwazniejsze nie mam czasu biegac do kosmetyczek ,dlatego chetnie skorzystlabym z produktu Galecet

 • Karolina Bednarska

  Mój przepis na kobiece piękno to,
  sprawianie, że wszystkim do mnie tęskno.
  Tęskno im za uśmiechem, werwą i energią mą,
  widzieć mnie prawdziwą chcą!
  Oczywiście bez przesady,
  można przypudrować niektóre wady 😉
  Czas dla siebie, dla innych dobre słowo,
  i czujesz się piękna bezproblemowo!
  Nawet nie czuję, jak mi się rymuję,
  gdy w konkursie u Bigosa startuję 🙂

 • Alicja Palarczyk

  To.. spełnianie własnych marzeń 🙂 Ponieważ jak spełniamy swoje marzenia, to bije z nas wewnętrzna radość, a nic żaden makijaż nie przebije szczerego uśmiechu, radości w oczach i różowych policzków z podekscytowania 🙂

 • Kasia

  Mój przepis na kobiecie piękno to: zdrowe, odżywcze jedzenie (Mauricz knows what I mean 😄 ), sen i…szczęście! Jak człowiek jest szczęśliwy, to jest i ładny 😊 jeśli mam poczucie sensu tego co robię, cieszę się każdym dniem i tym co mnie spotyka- wtedy tylko kreska na oku jest wisienką na torcie 😉

 • Ewa Pszczoła-Mazur

  mój przepis na piękno to pokochanie siebie samej 🙂

 • Kasia Seńczuk

  Mój przepis na kobiece piękno to :
  * 1,5 kg zdrowego odżywiania
  * 1 kg ruchu
  * 1 szklanki uśmiechu
  * 1 szklanka życzliwości
  * Polewa: wiara w siebie i swoje możliwości 🙂
  Wszystkie składniki mieszamy ze sobą, wlewamy do foremki i pieczemy 🙂 Na koniec polewamy Wiarą W SIEBIE i Swoje Możliwości 🙂 STOSUJEMY KAŻDEGO DNIA ! POLECAM !:)

 • Anna Pacocha

  Mój przepis na kobiece piękno to; wiara we własne możliwości, życzliwy uśmiech dla każdego, oraz dobre słowo dla tych którzy próbują nam je odebrać bo widocznie sami wątpią we własne więc trzeba ich wspomóc.

 • Emilia Rościszewska

  Kobiece Piękno najpierw trzeba odkryć w Sobie, a później tylko pielęgnować.
  Istotną rzeczą jest utrzymanie równowagi między dbaniem o ciało i dbaniem o duszę. Zdrowe ciało to odpowiednia dieta, ruch, oddech; zdrowa dusza to słuchanie wewnętrznego głosu, odpowiedzenie sobie na ważne pytania, czego pragnę?, co lubię?, poczucie spełnienia, wewnętrznego spokoju i codzienny uśmiech.

 • Klaudia Olejnik

  Mój przepis na kobiece piękno to UŚMIECH. A to co mi go dostarcza to pole dance i miłość. Oba te aspekty pojawiły się w moim życiu jednocześnie i są jego nieodłącznym aspektem. Moja Miłość wspiera mnie w tym co robię i sprawia, że moje życie jest piękniejsze niż kiedykolwiek, a pole dance sprawia, że jestem mniej zgryźliwa niż byłam zanim zaczęłam trenować. Bez tych dwóch nie wyobrażam sobie mojego życia i robię wszystko by pielęgnować to co dla mnie ważne. Może to banał, ale uważam, że nasze życie rozpoczyna się dopiero wtedy kiedy spotkamy kogoś z kim chcemy spędzić swoje życie, później już wszystko wydaje się takie łatwe 🙂

 • Natalia T

  Mój przepis na kobiece piękno to szczęście i spełnienie w każdej dziedzinie życia.

 • Ola

  Przede wszystkim samoakceptacja :). Każda z nas jest piękna, tylko tego nie widzi, bo przecież koleżanki są lepsze, ładniejsze, mądrzejsze, lepiej zarabiają, albo mają ładniejsze dzieci. A tak na prawdę piękno jest w nas. I tego wszystkim kobietom życzę, aby czuły się piękne ze sobą :).

 • Monika

  Kobiece piękno zaczyna się w „głowie”. Jeśli tam wszystko dobrze sobie poukładamy, to piękno umysłu uzewnętrzni się w naszym wyglądzie;)

 • Karolina P

  Każda z nas kobitek ma swòj własny przepis na kobiece piękno ,ktòry czyni ją tą wyjątkową każdego dnia .
  Ja osobiscie nie mam sprecyzowanego planu na „” Kobiece Piękno👯”.Każdego dnia budzę się z uśmiechem na twarzy (czasami ze skwaszoną miną😕 )ale wiem ,że robię coś wartościowego .
  Kocham swoją pracę ,w której rozkwitam ,odżywianie się na miano kobitki fit ✌,jestem aktywna fizycznie co dodaje mi większego poweru .Lubię o siebie zadbać :włosy 💇,paznokcie💅,itp itd 👍
  Uważam ,że w jakimś stopniu jestem spełniona :Praca,dom,ktoś do kochania i własne zainteresowania …To chyba czyni że się uśmiecham i czuje te moc kobiecości 💪

 • zoza2703

  Moim sposobem na kobiece piękno jest radość z życia. Poprawianie humoru innym jak i sobie prostymi sprawami, przekazywanie uśmiechu, a jak sama go nie mam to raz ciach i na basen i uśmiech wraca. Zarażanie innych pozytywnym myśleniem powoduje, że sama myślę pozytywnie a wszystko to daje mi kobiece piękno. Bo kobiecym pięknem nie jest to czy mamy pryszcze, krótkie czy długie paznokcie, nim jest to jak się czujemy i jakie jesteśmy!

 • http://elle-elle.blog.pl Judyta

  Mój przepis na kobiece piękno to przede wszystkim zaakceptowanie siebie i swoich niedoskonałości, uśmiech na twarzy od samego rana, podkreślanie swoich atutów i powtarzanie sobie, że jestem wspaniała. A dodatkowo dokładam manicure, który odzwierciedla mój nastrój na dany tydzień, makijaż i szpilki, by czuć się kobieco i pewnie przez cały dzień. 🙂

 • JuliaN

  Moim przepisem na kobiece piękno jest pozytywne myślenie, czerpanie z życia tego co najlepsze, radość z każdego nawet najmniejszego osiągnięcia przybliżającego mnie do mojego celu co sprawia, ze chodzę dumna, pewna siebie z wiarą w własne możliwości. Moim zdaniem nie ma piękniejszej kobiety niż uśmiechniętej, cieszącej się życiem, świadomej swojej wartości, której piękny wygląd jest tylko dopełnieniem kobiecości 🙂

 • Magdalena

  Mój przepis na kobiece piękno to przede wszystkim kochać siebie. A na początek chociaż polubić. Bo owszem, można pięć razy w tygodniu katować się na siłowni i fitnessie dla brazylijskich pośladków. Można też miesiącami cierpieć na różnych dietach polecanych przez celebrytki. Można walczyć z włosami i cerą testując na nich, niczym na poligonie, coraz to nowe specyfiki. Można wreszcie godzinami przesiadywać przed lustrem z tubkami, słoiczkami i pudełkami, żeby zacząć w końcu wyglądać jak człowiek. Jasne, że można. Ale po co ciągle żyć w niezgodzie z jedyną osobą, z którą na pewno przejdzie się przez całe życie? To naprawdę może być szmat czasu. Warto go spędzić z dobrą kumpelą. I na przykład ćwiczyć z głową, żeby być w formie i mieć więcej siły. Jeść zdrowo, żeby czuć się świetnie o każdej porze roku. Pielęgnować cerę i włosy bacznie je obserwując i odpowiadając na ich potrzeby. I wreszcie nacierać się szczotką i smarować olejkiem po prostu dla przyjemności.
  Dbajmy o siebie, by nasze ciało służyło nam jak najlepiej i jak najdłużej, a nie po to, żeby spełnić czyjeś oczekiwania (które, nawiasem mówiąc, często wymyślamy same).

 • Jola Słupska

  Mój przepis na kobiece piękno? Och gdyby istniał jeden doskonały! Tak jak na świecie są miliony kobiet tak i przepisów pewnie miliony, bo każda pewnie ma conajmniej 2 na wypadek gdyby pierwszy nie zadziałał. Kobiece piękno tkwi w kobiecej sile i spełnieniu – tego nie uzyskasz za pomocą makijażu czy świetnie dobranego stroju takiego przepisu napewno nie dam. Prawdziwe kobiece piękno pojawia się kiedy my – kobiety same w końcu je dostrzeżemy mimo naszych małych wad i wadek. Żeby to osiągnąć proponuję zdrowy egoizm w odpowiednich dawkach tak aby w codziennej bieganinie znaleźć czas dla siebie, swoje pasje, hobby i nie zapomnieć się, że jako kobieta jestem integralną jednostką, która nie zawsze musi podporządkowywać się innym. Mnóstwo ćwiczeń, ruchu i energii, które pozwalają wydobyć kobiecą siłę. Zdrowa dieta dla pięknej cery i samopoczucia. Dawka uśmiechu i samoakceptacji dla równowagi psychicznej. Życzliwość dla innych aby dobro do nas wróciło. Pielęgnacja ciała i włosów i odpowiednia suplementacja aby ciało służyło nam długo. Odkrywając kobiecą siłę odkrywamy swoje piękno. Na to odrobina makijażu, ubrania i buty w których czuję się bosko, ulubione perfumy i dopełnia się kobiece piękno.

  Jak każda kobieta mam jakiś problem, w moim przypadku uporczywy trądzik produkt Galacet pomoże mi moje piękno uwydatnić 🙂 Bo przecież każda z nas już jest piękna wystarczy tylko to pokazać 🙂

 • MoniaC

  Moim zdaniem kobiece piękno jest tym „czymś”, co emanuje z nas, to jest taka dobra energia, którą wokół siebie roztaczamy. Ale czym jest ta dobra energia i jak ją stworzyć? A to jest podstawowa sprawa. Dużo mówi się o tym, że trzeba żyć w zgodzie ze sobą, zaakceptować się itd itp. Ale jak to zrobić i co to w ogóle znaczy? Moim zdaniem chodzi tu o to, żeby uświadomić sobie jakie wartości dla nas się liczą, czego chcemy, określić sobie cele w życiu, rozwijać swoje pasje i nie dać się ograniczać zawistnym ludziom, których w naszym pięknym kraju jest niemało;p Kobieta piękna, to przede wszystkim ta, która ma swoje pasje, ma swoje wartości, jest „ludzka” dla innych . Wygląd zewnętrzny też jest ważny i nie ma co prawić banałów, że się nie liczy. Warto więc o niego dbać i robić to przede wszystkim dla siebie. Ale lalka Barbie też jest piękna zewnętrznie, ale pusta w środku. Dlatego prawdziwa kobieta jest najpiękniejsza wtedy, kiedy dba o urodę ciała i ducha;)

 • Agata Wierzgacz

  Mój przepis na kobiece piękną to miłość , którą obdarza mnie mąż i nasze cudowne dzieci.Dla nich nawet bez makijażu i tak wyglądam pięknie , bo patrzą na mnie z miłością i ja też ich tak widzę.Chociaż nie zawsze się sobie podobam i czasem są takie dni , że nie mogę już patrzeć na siebie w lustrze to moje SKARBY dodają mi sił .Dobrze , że akceptują mnie taką jaką jestem i to jest dla mnie piękno 🙂

 • Joanna

  Moim zdaniem przepisem na kobiece piekno jest przede wszystkim uprawianie sportu I dbanie o swoje ciało. Odkad zaczelam uprawiac sport czuje sie piekniejsza nie tylko na zewnatrz ale takze w Srodku 😊 jestem wesola i pewniejsza siebie. Jeżeli chodzi o dbanie o ciało bardzo pomocne sa rozne zabiegi kosmetyczne przedewszystkim naturalne tj. Pilingi, masaze Itp. Jednak kluczowe jest pozytywne nastawienie do siebie, do innych i do swiata 💗 trzeba zaakceptowac swoja kazda Wade i postrzegac je jako zalete. Przepraszam za brak polskich znakow ale nie dzialaja 😞

 • Miłka Wasiak

  Moim przepisem na kobiece piękno jest przede wszystkim PASJA. Ona daje siłę, satysfakcję, radość i szczęście. Dla mnie kobieta piękna, to taka, która potrafi czerpać radość z małych rzeczy, doceniać to, co spotyka ją w życiu, nie poddaje się i walczy z przeciwnościami losu. Kobieta piękna, to taka, która ma pasję i zaraża nią innych. Kobieta piękna, to taka, która nie tylko jest gotowa wyciągnąć pomocną rękę do drugiego człowieka, ale też taka, która potrafi być zdrowym egoistą i robi dobre rzeczy dla siebie. Kobieta piękna, to taka, która jest otwarta na innych, na świat, nowe zadania i wyzwania, jakie stawia przed nią życie. Kobieta piękna, to taka, która inspiruje, motywuje, ona nas zmienia. Kobieta piękna, to taka, która zaraża nas pozytywną energią, dodaje skrzydeł, umacnia, sprawia, że czujemy się dobrze. Kobieta piękna, to artystka, która ze swojego życia stara się stworzyć najpiękniejsze arcydzieło sztuki.