Regulamin płatności

Home / Regulamin płatności

REGULAMIN

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • 1

Przedmiot Regulaminu

 1. Regulamin dotyczy uczestnictwa w szkoleniach i kursach organizowanych przezKatarzyna Bigos – Bogdał FITNESS BOX, Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36 / 112B, 02-797 Warszawa, NIP 7151705541, REGON 362781959
 2. Szczegóły oferty dostępne są na stronie internetowej Organizatora w zakładce “Szkolenia”.

 

 • 2

Definicje

Organizator

Katarzyna Bigos – Bogdał FITNESS BOX, Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36 / 112B, 02-797 Warszawa, NIP 7151705541, REGON 362781959

Klient – podmiot, który zakupił u Organizatora szkolenie/kurs dla osób, które wyraziły zgodę na  udział w szkoleniu/kursie;

Uczestnik– osoba, która zakupiła u Organizatora szkolenie/kurs;

Szkolenie – usługi znajdujące się w ofercie Organizatora, zamieszczone na stronie internetowej www.polskiecentrumfitness.pl;

Kurs – usługi znajdujące się w ofercie Organizatora, zamieszczone na stronie internetowej www.polskiecentrumfitness.pl.

 

Rozdział II
WARUNKI UCZESTNICTWA
 • 1

Zgłoszenie udziału w szkoleniu/kursie

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu/kursie należy przesłać do Organizatora, korzystając z formularza elektronicznego umieszczonego na stronie internetowej Organizatora polskiecentrumfitness.pl lub drogą mailową na adres info@ polskiecentrumfitness.pl.
 2. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy i oznacza akceptację warunków uczestnictwa określonych Regulaminem uczestnictwa w szkoleniach i kursach organizowanych przez Polskie Centrum Fitness Andrzej Bogdał oraz zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie/kurs.
 3. Klient ma prawo dokonać zmian personalnych na liście osób delegowanych na szkolenie/kurs do chwili jego rozpoczęcia, nie zmniejszając jednak liczby osób, podanej Organizatorowi w zgłoszeniu.
 4. Organizator potwierdza rozpoczęcie szkolenia na siedem dni przed planowanym rozpoczęciem kursu/szkolenia na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
 5. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia o którym mowa w ust 4, Klient/Uczestnik powinien skontaktować się telefonicznie/mailowo z Organizatorem.
 6. Każde szkolenie ma przewidzianą liczbę wolnych miejsc. Decyduje kolejność wpłat.
 • 2

Informacja o cenie i płatnościach

 1. Szkolenie/kurs są odpłatne.
 2. Nie ma możliwości rezerwacji uczestnictwa w szkoleniu/kursie bez uprzedniego uiszczenia pełnej opłaty lub zadatku (opcja dostępna dla wybranych kursów).
 3. Ceny szkoleń/kursów podane są w polskich złotych.
 4. Szkolenie/kurs mogą być opłacone jednorazowo lub ratalnie (opcja dostępna dla wybranych kursów). W przypadku płatności ratalnej, pierwsza rata powinna wynosić co najmniej połowę kosztu szkolenia/kursu i zostać opłacona do trzech dni roboczych od dokonania zgłoszenia. Po bezskutecznym upływie terminu, następuje skreślenie z listy. Odstępstwa od tego uregulowania dopuszczalne są po uprzednich ustaleniach dokonanych indywidualnie z Organizatorem
 5. Wpłaty należy dokonać po potwierdzeniu rozpoczęcia szkolenia/kursu przez Organizatora. W przypadku wpłat zaliczkowych – w wyznaczonym przez Organizatora terminie. Nieuiszczenie opłaty w wymaganym terminie jest równoznaczne z rezygnacją ze szkolenia/kursu i upoważnia Organizatora do nieświadczenia usług dla Klienta/Uczestnika.
 6. W przypadku przesłania zgłoszenia w czasie, gdy do rozpoczęcia Szkolenia pozostało mniej niż siedem dni, opłata za Szkolenie płatna jest niezwłocznie, najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia Szkolenia.
 7. Wpłaty należy dokonać na konto bankowe ING 83 1050 1038 1000 0092 0092 2798., podając w tytule imię i nazwisko uczestnika/uczestników kursu oraz nazwę szkolenia.
 8. Płatności można dokonywać również poprzez system szybkich płatności dostępny dla poszczególnych szkoleń otwartych. Dostępne formy płatności:
  • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  • Płatności online
  • BLIK
 9. ROZLICZENIA TRANSAKCJI DOKONANYCH KARTĄ PŁATNICZĄ I E-PRZELEWEM PRZEPROWADZANE BĘDĄ ZA POŚREDNICTWEM Dotpay.pl.
 10. W przypadku płatności kartą płatniczą, termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.
 • W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta/Uczestnika kartą płatniczą, Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. Zwrot wpłaty z tytułu szkolenia/kursu, które nie odbyło się, będzie dokonywane w terminie siedmiu dni roboczych.
 • Klient upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT.
 • Cena szkolenia/kursu obejmuje: udział w zajęciach, komplet materiałów szkoleniowych, catering/poczęstunek oraz wydanie certyfikatu ukończenia szkolenia/legitymacji instruktorskiej.
 • Cena nie obejmuje kosztów dojazdu, zakwaterowania oraz opłat parkingowych.
ROZDZIAŁ III
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
 • 3

Zmiany terminu szkolenia/kursu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu rozpoczęcia szkolenia/kursu w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczebność grupy lub z innych ważnych powodów. W takim przypadku Organizator poinformuje uczestników szkolenia/kursu najpóźniej siedem dni przed planowanym rozpoczęciem za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku odwołania szkolenia/kursu, Organizator zwróci uiszczoną opłatę w ciągu najbliższych siedmiu dni roboczych.
 2. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca prowadzenia szkolenia/kursu oraz zmiany trenera prowadzącego szkolenie. W sytuacji takiej trener realizujący szkolenie/kurs w zastępstwie, będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie trenerskie aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny omawianych zagadnień. O powyższym, Organizator poinformuje uczestników szkolenia/kursu najpóźniej siedem dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia/kursu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 • 4

Rezygnacja z uczestnictwa – odstąpienie od umowy przez Klienta

 1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu/kursie należy zgłosić Organizatorowi w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do siedmiu dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia/kursu (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do Organizatora) Klientowi/Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaty w całości.
 3. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia/kursu na mniej niż siedem dni robocze przed rozpoczęciem kursu/szkolenia, Klientowi/Uczestnikowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu uiszczonej wpłaty. Ma jednak możliwość dokonania zgłoszenia na swoje miejsce uczestnictwa w szkoleniu/kursie innej osoby albo uczestniczenia w tego samego rodzaju szkoleniu/kursie, zorganizowanym w najbliższym czasie (o ile takowe będzie zorganizowane). Takie przekazanie miejsca innej osobie, uczestnik musi zgłosić Organizatorowi na minimum dwa dni przed rozpoczęciem szkolenia/kursu.
 4. W przypadku rezygnacji Uczestnika ze szkolenia/kursu w trakcie jego trwania Klientowi/Uczestnikowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu uiszczonej wpłaty.
 5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie, gdzie udział w nim uwarunkowany był obowiązkiem uprzedniego uiszczenia zadatku, Klientowi/Uczestnikowi nie przysługuje zwrot tego zadatku.
 6. W przypadku odwołania szkolenia/kursu z przyczyn leżących po stronie Organizatora, wpłata zostaje zwrócona w całości.

 

 • 5

Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdy Uczestnik ma prawo do składania reklamacji dotyczących usług szkoleniowych w terminie czternastu dni roboczych od daty zakończenia szkolenia/kursu lub w trakcie szkolenia/kursu.
 2. Reklamacje usług szkoleniowych należy zgłaszać w formie pisemnej, e-mailem lub w firmie ustnej na adres Organizatora.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. nazwę/imię i nazwisko Uczestnika,
  2. adres siedziby/zamieszkania Uczestnika,
  3. przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i miejsce realizacji itp.),
  4. uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji,
  5. oczekiwania uczestnika wobec Organizatora usługi szkoleniowej.
 4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona nie później, niż w ciągu czternastu dni roboczych, liczonych od momentu otrzymania przez Organizatora zgłoszenia, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu o którym mowa w pkt 4 lub jeśli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień Regulaminu uczestnictwa w szkoleniach i kursach organizowanych przez Polskie Centrum Fitness K. Bigos.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stopień przyswojenia wiedzy przez uczestników szkolenia oraz niepowodzenia na egzaminie.
 7. Z wyżej wymienionych tytułów Uczestnik szkolenia nie może wnosić wobec Organizatora jakichkolwiek roszczeń, odmówić zapłaty całości lub części wynagrodzenia należnego za wykonanie usługi szkoleniowej, czy żądać obniżenia tego wynagrodzenia.

 

 • 6

Zasady ochrony danych osobowych klientów

Na mocy przepisów wynikających  z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informuje się, że:

 1. Administratorem  danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest:Katarzyna Bigos – Bogdał FITNESS BOX, Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36 / 112B, 02-797 Warszawa, NIP 7151705541, REGON 362781959
 2. Dane będą przetwarzane w celu:
 3. a) wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”),
 4. b) wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „RODO” w związku z przepisami podatkowymi),
 5. c) w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”),
 6. d) marketingu i promocji usług własnych  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”),
 7. e) wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
 8. Odbiorcami  danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 2 mogą być:
 9. a) osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy,
 10. b) podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów,
 11. d) odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, biuro rachunkowe, banki, kancelarie prawne, Poczta Polska.
 12. Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 13. Uczestnikowi kursu przysługują  następujące prawa:
 14. a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
 15. b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
 16. c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,

d )prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,

 1. e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.
 2. f) uczestnikowi kursu  przysługuje  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”.
 3. Uczestnikowi kursu przysługuje  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.
 4. Podanie  danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy – tj. udziału w szkoleniu. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy – zamówienia.
 5. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 

 • 7

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Organizatora i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania go na stronie Organizatora.
 3. Umowy podpisane przed wprowadzeniem zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu podpisania Umowy.